หญ้าแฝกกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและลดการชะล้างพังทะลายของดิน

ขายหญ้าแฝก 25 สตางค์ จัดส่งฟรี

การที่หญ้าแฝกถูกนำมาใช้ปลูกในการรักษาดินและน้ำ เนื่องจากมีลักษณะเด่นหลายอย่าง คือ มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่นหนา ไม่แผ่กว้างด้านข้าง มีการแตกหน่อและใบใหม่ ไม่ต้องควบคุมมาก หญ้าแฝกมีจุดดีที่ต้นถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี ส่วนมากไม่เพาะพันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้คุมการแพร่ขยายได้ มีใบยาว ตัด และแตกใหม่ง่าย แข็งแรง และทนต่อการย่อยสลาย ระบบรากยาว สานกันแน่นหนา และช่วยอุ้มน้ำ บริเวณรากเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ ปรับตัวกับสภาวะต่าง ๆ ได้ดี ทนต่อโรคพืชทั่วไป

การปลูกหญ้าแฝกเป็นส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการรักษาดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน แต่จากผลของการค้นคว้าวิจัยพบว่า หญ้าแฝกยังมีลักษณะในด้านการซ่อมแซมทรัพยากรดินด้วย ซึ่งช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น การปลูกหญ้าแฝกในบริเวณดินเสื่อมโทรม หรือบริเวณที่ดินมีปัญหา จึงมีส่วนช่วยซ่อมและปรับปรุงดินให้มีสภาพดีขึ้น เนื่องจากผลของสารอินทรีย์ที่เพิ่มปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์บริเวณรากหญ้าแฝก รวมทั้งการมีความชุ่มชื้นที่ยาวนานขึ้น สภาพดินจึงมีความเจริญงอกงามตามลำดับ

ในด้านการทะนุบำรุงสภาพแวดล้อมหญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ในสภาพดินที่มีโลหะหนัก ลักษณะดังกล่าวจึงมีการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อใช้บำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และซึมซับโลหะหนักจากดิน เกี่ยวกับขั้นตอนที่นำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อจุดมุ่งหมายในการดูแลสภาพแวดล้อม ได้แก่ การปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อบำบัดน้ำทิ้งเพื่อให้หญ้าแฝกช่วยดูดซับโลหะหนักบางประเภท การปลูกหญ้าแฝกเพื่อดูดซับโลหะหนักจากดิน การปลูกหญ้าแฝกแล้วให้น้ำเสียไหลผ่านในอัตราการไหลที่เหมาะสม

เราขายหญ้าแฝกและพันธุ์หญ้าแฝก หญ้าแฝกหอม พร้อมทั้งรับปลูกหญ้าแฝกตามความต้องการของลูกค้า ราคาถูกกว่าทุกเจ้า